Skip to content
Misyon

Konsila onorè a pran angajman pou l soutni tout antrepriz Ondiras ki vle fè biznis nan peyi d Ayiti.

Ayiti se peyi nan Karayib la ki gen plis moun e youn nan ekonomi ki pi ouvè nan zòn nan. Se yon ekonomi ki vyèj e li gen anpil sektè ladann ki pa eksplwate osinon ki pa devlope. Malgre difikilte ki genyen nan zafè biznis, lalwa ak kòd envestisman yo bay envestisè etranje tankou envestisè lokal yo menm dwa ak menm privilèj.

Ondiras ki gen yon ekonomi ki pi solid an mezi pou l ofri Ayiti anpil avantaj nan sektè tankou jeni, faktori, ekspòtasyon manje ak opòtinite travay pou sitwayen Ondiras an Ayiti.

Pou plis enfòmasyon sou kijan pou w fè biznis an Ayiti, ale sou sit www.cfihaiti.com

Pou plis enfòmasyon sou kijan pou w fè biznis Ondiras, ale sou sit www.sde.gob.hn

Pou plis enfòmasyon sou lwa travay an Ayiti, ale sou sit www.ilo.org

Referans

Konsila Onorè a ni Gouvènman Ondiras la pa andose okenn antite sou lis sa a.

Referans yo kritik pandan y ap fè biznis nan yon peyi etranje. Yo nan lòd yo fè pwosesis sa a pi fasil, anba a se yon lis referans nan òganizasyon ki enplike nan endistri divès kalite. Nenpòt kesyon sou yon òganizasyon oswa si enterese nan yo te enkli nan lis referans sa a, tanpri voye yon imèl ba nou nan commerce@honduras.ht

Anba paj sa a, nan seksyon “Dokiman”, gen yon lis ki regwoupe plis biznis ke sa nou mansyone la yo.

Ayiti

Enpòtasyon ak Distribisyon

Detayan

Izin k ap fè manje ak bwason

 • Sipal Epis
 • Spia | Espageti, makawoni ak nouy
 • Stanco | Chiko
 • Haiti Meat Processing Vyann

Agrikilti

Lapèch

 • Fishermen Quarters Bèt lanmè

Faktori

 • SISA Rad
 • Apaid Group | Rad
 • Manutech | Pyès elektwonik

Konstriksyon

Kouran ak gaz

Fatra ak Netwayaj

Livrezon ak lojistik

Avyon ak ajans ki òganize vwayaj

Sekirite

Teknoloji

Imobilye ak Otèl

Konstriksyon

Enjenyè

Telekominikasyon ak Medya

Pwomosyon Biznis

Enprimri

Finans

Kontabilite

Lwa

Jesyon moun

Asosyasyon

Anyè biznis

Ondiras

Enpòtasyon ak Distribisyon

Detayan

Izin k ap fè manje ak bwason

Agrikilti

 • Company | Description

Lapèch

 • Company | Description

Faktori

Konstriksyon

 • Company | Description

Kouran ak gaz

Fatra ak netwayaj

 • Company | Description

Livrezon ak lojistik

Avyon ak ajans ki òganize vwayaj

 • Company | Description

Sekirite

 • Company | Description

Teknoloji

 • Company | Description

Imobilye ak Otèl

Konstriksyon

 • Company | Description

Enjenyè

 • Company | Description

Telekominikasyon ak medya

 • Claro | Telekominikasyon
 • Tigo | Telekominikasyon

Pwomosyon biznis

 • Company | Description

Enprimri

 • Company | Description

Finans

Kontabilite

 • Company | Description

Lwa

Jesyon moun

 • Company | Description

Anyè biznis

 • Company | Description
Vwayaj

Nan lis sa a, w ap jwenn kote nou konseye w dòmi ak mwayen pou deplase lè w vin fè biznis an Ayiti. Gen plis enfòmasyon nan paj Sèvis pou Sitwayen yo.

Otèl

Depatman Lwès

Depatman Nò

Transpò/Lokasyon Machin

Travay

Konsila onorè a pran angajman pou l ede tout sitwayen peyi Ondiras ki vle travay an Ayiti. Pou w jwenn èd sou posiblite ki genyen pou w travay an Ayiti, ranpli fòm sa a.

Gen yon lòt fòm ki disponib nan seksyon “Fòm yo”, ou kapab ranpli l e voye l ban nou nan imel nou ki se commerce@honduras.ht oswa nan adrès konsila onorè a nan lè biwo

  Ou dwe ranpli tout kote ki gen etwal (*) yo

  Non*

  Siyati*

  Kote ou fèt*

  Adrès imel ou*

  Metye*

  CV ou (Nou aksepte PDF sèlman)*

  Fè yon ti pale ak nou*

  Fòm
  fòmilè pou mande travay